Antara Wasatiyyah dan Ekstremisme Menurut Sheikh Yusof Al-Qaradhawi

11/06/2017
by IB Balai ILHAM .

PRAKATA BUKU ISLAM AGAMA WASATIY

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menjadikan makhluk dan menyempurnakannya, selawat dan salam kepada junjungan besar nabi Muhammad s.a.w. serta kepada para sahabat dan seluruh orang yang beriman.

Islam adalah agama suci yang Allah turunkan kepada manusia, segala asas dan dasar syariah ini terkandung didalam kitab sucinya al-Quran dan kitab ini diperincikan pula oleh sunnah Rasulullah s.a.w.

Dua sumber teras ini telah digembeling oleh para ulama Islam pula bagi menghasilkan kefahaman yang sesuai dengan keadaan semasa mereka hidup dan bagi menjadikan kupasan terhadap syariah itu berpijak dibumi yang nyata.

Atas dasar inilah saya menyajikan kepada para pembaca, dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qaradhawi yang merupakan hasil kupasan yang bersandarkan kepada dua asas rujukan Islam itu tadi. Kekuatan pemikiran Sheikh ialah kupasan agamanya yang bersifat semasa, dinamik dan cuba untuk menghubungkan nas-nas syarak yang bersifat klasik menjadi rujukan yang mampu memberikan kekuatan kepada umat Islam masakini.

Judul asal dan terjemahan

Buku ini sebenarnya merupakan terjemahan kepada dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qharadhawi yang berjudul Kalimatun Fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah dan al-Islam wa al-Unf. Terjemahan ini telah saya siapkan sewaktu saya bercuti selama sebulan di bumi Maghribi sedikit masa dahulu. Setelah mendapati buku ini terjual dikedai-kedai buku di Casablanca, saya berasa terdorong untuk menterjemahkan kedua-dua buku ini kerana memandangkan isi buku ini sangat penting. Buku pertama merupakan batu asas kepada pemikiran Islam. 30 asas wasatiyyah diadun begitu rupa bagi menjadi kaedah pemikiran yang kukuh.

Apa yang menjadikan buku ini lebih penting ialah asas-asas wasatiyyah yang telah digariskan oleh Sheikh telah diwacanakan terlebih dahulu dan kemudiannya disaring dan dimurnikan didalam majils yang dihadiri oleh puluahan cendekiawan Islam. Dengan itu ia menjadi hasil kerja yang diakui oleh sekumpulan cendiawan dan bukannya idea individu yang terpencil.

Buku ini merupakan metod pemikiran Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi, ia mengingatkan kita kepada buku-buku usul fiqh yang menjadi metod pemikiran ulama silam. Karya seperti ini biarpun kecil tetapi perlu ditekuni kerana mampu membina asas pemikiran yang membentuk malakah ijtihad. Buku pertama ini diterbitkan bersekali dengan buku kedua memandangkan aplikasi terhadap pemikiran wasatiyyah sangat jelas dalam karya kedua beliau. Selain itu, isi keganasan juga merupakan isu yang sangat semasa dan perlukan kupasan yang tuntas bagi memberikan panduan berguna kepada umat Islam masakini.

Bagi memudahkan kefahaman terhadap buku ini, dijelaskan beberapa asas perbincangan wasatiyyah yang disebut oleh Sheikh al-Qaradhawi dengan ringkas. Penerangan ini diharap dapat membantu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan seterusnya memudahkan pembaca untuk menghayati sajian ilmiah yang agak padat didalam buku ini. Perkara yang dimaksudkan ialah penerangan terhadap apa yang dikatakan oleh Sheikh sebagai perkara yang bertentangan.

Ketuhanan dan kemanusiaan

Yang dimaksudkan dengan ketuhanan dan kemanusiaan disini ialah bagaimana Islam mengandungi dua unsur yang saling bertentangan tetapi mampu diseimbangkan. Ini kerana unsur ketuhanan yang perlu diambil dari tuhan yang menjadi rahsia kepada perutusan rasul dan penurunan wahyu. Manusia dalam bahagian ini menjadi pengikut dan pelaksana terhadap perkhabaran dari tuhan dan dalam masa yang sama ruang akal adalah bagi mengetahui perincian perlaksanaan dan himah perlaksanaaan berdasarkan nas yang di turunkan oleh Allah. Dalam perkara yang melibatkan kepercayaan pula ia berkisar semata-mata tentang maksud nas dan kesahihannya. Kefahaman ini bukanlah diasaskan oleh Sheikh al-Qaradhawi bahkan telah dihadam oleh para ulama silam. Contoh yang sangat jelas dapat dilihat ialah lahirnya kaedah ‘Hukum asal bagi ibadat ialah haram kecuali jika ada dalil yang menyuruhnya’. Inilah bahagian ketuhanan yang mana manusia perlu mengambilnya daripada Allah. Sementara kaedah ‘Hukum asal bagi sesuatu yang bukan ibadat adalah harus’. Kaedah ini pula menerangkan bahagian kemanusiaan yang memberi ruang yang luas untuk manusia menjalankan kajian, mencipta, berinovasi dan sebagainya.

Kerohanian dan kebendaan

Kerohanian dan kebendaan juga adalah dua titik yang berbeza tetapi Berjaya diharmoni dan diseimbangkan oleh Islam. Ini kerana Islam memberikan setiap pihak itu ruang yang sepatutnya dengan tidak melebihkan satu sudut berbanding dengan sudut yang lain. Mengimbangkan antara kerohanian dan kebendaan walaubagaimanapun senang difahami dan telah sering dibincangkan dengan meluas oleh para ulama dan para pendakwah. Jika dilihat didalam syariah Islam sudah tentu dengan mudah kita dapat menanggapi bahawa Islam bukan sahaja memberikan penekanan kepada dua bidang yang bertentangan ini, bahkan Islam mengimbangkannya.

Tidak ada pertapaan dalam Islam sehingga terpaksa mengasingkan diri dari kehiduan semata-mata demi beribadat. Semantara banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengecam orang yang sentiasa mementingkan keduniaan dan berbangga-bangga dengannya sehingga lalai dari memupuk kerohanian dan merasai kelazatannya.

Ukhrawi dan duniawi

Banyak sekali nas yang menghubungkan antara dua kepentingan yang saling bertentangan ini. Ini kerana kegagalan dalam memurnikannya akan membawa malapetaka kepada kehidupan manusia samada di dunia ataupun di akhirat. Antara ayat quran yang sering menjadi bukti kepada keharmonian ini ialah firman Allah didalam surah al-Baqarah yang menceritakan doa orang yang beriman adalah dalam kata-kata mereka, “Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Doa ini sudah tentu bukan sahaja mahu disebut oleh orang yang beriman tetapi sebenarnya merupakan pelajaran yang penting tentang wasatiyyah.

Wahyu dan akal

Kefahaman yang sering mencabar masyarakat ialah dalam mencari keseimbangan antara wahyu dan akal. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya ingin menjelmakan keseimbangan yang berlaku dalam dua unsur yang bertentangan ini. Keterbatasan wahyu adalah bukti yang sangat mudah untuk menunjukkan Allah memberikan kepada manusia ruang yang luas. Pertama dalam memperincikan apa yang disebut oleh wahyu dan keduanya dalam menjana akal dalam perkara yang tidak disebut oleh wahyu. Keseimbangan ini menyaksikan pendirian ulama yang padu bersama wahyu Allah tetapi menggunakan segala kemampuan yang ada dalam mentafsir nas samada menggunakan bahasa arab atau menjadikan realiti semasa sebagai faktor yang tidak boleh diketepikan juga. Umat Islam bukanlah umat yang terkongkong dengan wahyu sehingga terpaksa mencari seluruh perkara yang diperlukan dalam kehidupan hanya disebalik nas wahyu yang diturunkan. Dengan keseimbangan yang diberikan telah menjadikan umat Islam menerajui penyelidikan didalam berbagai bidang kehidupan biarpun mereka adalah umat yang sangat berpegang kepada wahyu Allah. Peristiwa permesyuaraatan rasulullah s.a.w. dan para sahabat dalam menguruskan negara, mengatur strategi perang dan dalam mengadakan hubungan diplomatik adalah gambaran jelas bagaimana keseimbangan antar wahyu dan akal telah dihayati oleh generasi terawal islam ini.

Peninggalan silam dan masa hadapan

Peninggalan silam adalah hasil kerja umat terdahulu yang tidak boleh sama sekali dinafikan sumbangannya. Ia adalah khazanah milik umat yang perlu dihargai bukan sahaja dari sudut fizikalnya tetapi perlu sekali digali segala khazanah yang tersembunyi disebalik peninggalan silam itu. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam masakini terhadap tinggalan generasi Islam terdahulu yang telah berkorban demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia.

Pendirian manusia sering kali tersasar dalam mengharmonikan antara kemuliaan peninggalan silam ini dengan hakikat dunia masa hadapan yang berubah dan telah bertukar. Golongan yang emosi dengan peninggalan silam mahu memaksa setiap pentafsiran terhadap realiti semasa dan masa hadapan agar dilihat dari perspektif silam berdasarkan peninggalan khazanah itu tadi. Sementar terdapat tidak kurang juga golongan yang menafikan sumbangan yang telah diberikan oleh generasi silam bahkan menuduh mereka sebagai mundur, kolot dan ketinggalan. Sudah tentu berhubung dengan khazanah silam jauh dari ketaksuban dan kembali kepada nilai wasatiyyah akan memberikan nafas baru yang menguntungkan umat Islam. Khazanah silam adalah usaha manusia yang boleh diwacanakan walau setinggimanapun ilmu mereka. Ini kerana tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan tidak ada kitab yang terpelihara dari kecacatan kecuali kitab Allah.

Individu dan masyarakat

Manusia yang hidup jauh dari panduan syariah Islam seringkali terkapai-kapai dalam mencari keseimbangan antara dua unsur yang bertentangan ini. Kepentingan individu berada pada satu pihak dan kepentingan masyarakat berada pada satu titik lain pula. Apa yang saya maksudkan orang yang jauh dari panduan syariah itu tadi bukan ditujukan kepada orang-orang bukan islam sahaja, bahkan situasi yang sama berlaku kepada orang Islam sendiri selagi mana mereka tidak menjadikan syariah sebagai asas penilaian dan neraca dalam kehidupan.

Islam telah mengajak manusia untuk memberikan kedua-dua pihak itu tadi hak yang saling harmoni dan tidak diabaikan atau dilebihkan sedikitpun. Antara bukti terunggul dalam mengimbangkan dua kepentingan ini ialah pensyariatan zakat. Ini kerana zakat sering menjadi gandingan amalan yang disebut oleh Allah didalam al-quran apabil Allah menyebut solat. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat.

Sebelum saya memberikan contoh perhatian yang diberikan oleh Islam kepada masyarakat, ingin saya jelaskan bahawa Islam memberikan hak kepada individu dari sudut mendapatkan keadilan, mencari ilmu, harta dan hak untuk bersuara serta hak untuk tidak diceroboh dari segenap aspek sehinggalah maruah dan kehormatan.

Dalam masa yang sama Islam memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga setiap individu dipertanggungjawabkan terhadap keadaan masyarakat. Apa yang amat menyentuh hati saya ialah apabila saya membaca tentang hukuman qisas dalam Islam. Qisas adalah hukuman yang boleh dimaafkan oleh pihak waris mangsa yang dibunuh. Salah satu cara memaafkan yang disyariatkan ialah melalui bayaran pampasan atau diat kepada keluarga mangsa.

Jika keluarga mangsa sanggup untuk menerima diat daripada pesalah sedangkan pesalah tidak mampu membayarnya kerana miskin, maka masyarakat mesti mencari jalan bagi memastikan diat itu dapat dijelaskan bagi menyelamatkan pesalah dari dikenakan hukuman balas.

Jika nyawa pesalah diberikan nilai oleh Islam maka bagaimana pula boleh diterima jika berlaku didalam negara umat Islam orang yang mati kerana tidak mampu berubat, sudah tentu masyarakat perlu berindak untuk menyelamatkan mereka. Begitulah hakikat keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat didalam Islam. Jika islam memberikan hak individu, maka dalam masa yag sama Islam memberikan hak masyarakat bahkan Islam mengimbangkan antara kedua hak tersebut.

Realiti dan keunggulan

Keseimbangan yang perlu ditangani secara cermat juga ialah antara dua perkara yang bertentangan ini iaitu antara reality yang ada dan keunggulan yang disebut. Kita membaca al-Quran dan mendapati bahawa al-Quran menyebut sifat-sifat manusia yang mahu dilahirkan oleh Islam. Apabila membaca-sirah nabi dan para sahabat pula kita mendapati contoh yang mulia dari generasi unggul yang telah berlalu itu. Namun demikian apabila melihat kepada realiti semasa maka kita dapati barisan umat Islam yang berada didepan kita bukanlah terdiri serratus peratus seperti apa yang disifatkan. Pakah pendirian yang perlu diambil terhadap reality yang ada? Apakah kita perlu menafikan segala kebaikan yang ada semata-mata kerana ia tidak mampu mencapai tahap keunggulan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu. Seringkali keterlanjuran dalam menilai keunggulan silam menyebabkan sesetengan pihak menuduh masyarakat Islam masakini dengan berbagai tohmahan yang tidak sepatutnya. Ini semua ialah kerana kegagalan dari mengharmonikan antara dua titik perbezaaan. Nabi-nabi yang disebut didalam al-quran dan hadis, generasi para sahabat yang mulia itu adalah generasi unggul yang menjadi idola kepada manusia disepanjang zaman. Sementara manusia lain adalah pengikut yang sentiasa bergelumang dengan kelemahan dan kekurangan namun pembinaan itu perlu diteruskan semampu mungkin dalam kesempatan dan kekuatan yang ada tanpa menafikan generasi ini dari menjadi sebahagian daripada umat Islam.

Tsabat (tetap) dan berubah

Kefahaman yang tidak kurang penting juga ialah memahami bahawa Islam adalah agama yang mengimbangkan antara dua perkara yang bertentangan iaitu antara perkara yang tetap dan perkara yang boleh berubah. Bayangkan betapa mustahilnya mengamalkan agama jika tidak ada satu perkara pun yang boleh berubah berdasarkan masa dan zaman. Bayangkan betapa beratnya agama jika segala gerak-geri nabi s.a.w. iu dianggap sebagai pensyariatan yang kekal. Sudah tentu manusia pada ketika itu akan lari dari agama dan melihat nabi s.a.w. sebagai nabi yang membawa masalah bukannya membawa rahmat.

Islam telah menjadikan syariahnya terdiri dari dua unsur yang saling bergantungan iaitu asas-asas agama yang tetap dan tidak boleh berubah dan perkara-perkara cabang yang boleh berubah mengkit perkembangan semasa dan keperluan zaman. Asas-asas akidah, asas-asas ibadan dan asas-asas akhlak adalah perkara yang tidak boleh menerima perubahan walau bagaimana keadaan sekalipun.

Namun pengamalan terhadap nilai-nilai teras itu tadi perlu berubah mengikut kesesuaian tempat, bangsa, zaman dan keadaan. Perkara ini telah disedari oleh para ulama silam sehingga mereka mengeluarkan satu kaedah yang bermaksud ‘perubahan hukum agama akan berlaku mengikut perubahan zaman dan perubahan tempat’. Sudah tentu perubahan itu bukanberlaku kepada semua hukum agama tetapi berlaku kepada perkara-perkara cabang.

Contoh yang dapat diberikan ialah Islam mengarahkan penganutnya supaya menghormati orang lain. Namun demikian cara bagi menghormati itu berbeza mengikut budaya dan situasi manusia. Islam mengarakan umat Islam menuntut ilmu namun cara menuntut ilmu itu berbeza dari satu zaman kepada satu zaman yang lain.

Memaksa manusia di suatu zaman dan tempat untuk mengikut cara tertentu dalam menuntut ilmu misalnya akan membawa kepada memberatkan manusia dengan perkara yang tidak diberatkan oleh Islam. Begitulah juga dalam persoalan pentadbiran, perubatan dan sebagainya. Dengan kefahaman wasaty ini akan memberikan ruang yang luas untuk umat Islam bergerak dan mengamalkan Islam dalam kerangka semasa dan sentiasa diberikan nafas baru yang menarik.

Penutup

Jika sekiranya buku pertama merupakan perbincangan terhadap kaedah dan metod pemikiran maka buku kedua pula merupakan aplikasi terhadap metod itu. Buku kedua menangani isu ekstrismisme atau keganasan. Pemikiran ekstrim berlaku akibat daripada kegagalan dalam menghayati ciri-ciri wasatiyyah yang dituntut oleh Islam. Buku ini menjelaskan pemikiran ekstrem yang berlaku kepada agama lain tetapiu dalam masa yang sama dengan berani mengakui bahawa pemikiran ekstrem itu juga benar-benar wujud dikalangan umat Islam. Diharapkan buku ini dapat memberikan kepada masyarkat kefahaman Islam sebenar yang jauh dari sebarang kekeliruan. Semoga Allah membalas usaha yang sedikit ini dengan keberkatan di dunia dan pengampunan di akhirat nanti. Semoga ianya bermanfaat Insyaallah.

ROSLI MOKTHAR

Penterjemah buku Islam Agama Wasatiy

Bandar Baru Bangi


Comments

Интернет-магазин продает дизайнерскую мебель личного производства по привлекательным ценам. Если не хотите покупать стандартные мебельные гарнитуры, а желаете выбрать модели определенного стиля, которые будут гармонично сочетаться и станут украшением любого помещения, тогда загляните в каталог онлайн-магазина.
Вы можете выбрать мебель:
· для гостиной,
· столовой,
· спальни,
· прихожей,
· кабинета.
Мебель бренда авторского исполнения делается в различных стилях. Покупатели смогут подобрать дизайнерские мебельные комплекты для комнат, выполненных в классическом, скандинавском стиле, провансе, арт-деко, модерне, минимализме.

Кроме столов, стульев, шкафов, консолей и иной мебели на портале компании «Эксив» вы можете подобрать дизайнерские предметы декора, которые дополнят интерьер и дадут помещению особенность. Зеркала, люстры, торшеры, бра, светильники вы можете найти для каждой комнаты, прихожей, лоджии, террасы, напольные зеркала [url=https://farming-mods.com/]https://farming-mods.com/[/url].
Предметы мебели изготавливаются из натуральных по максимуму материалов с качественной фирменной фурнитурой. Для обивки мягкой мебели используются: велюр, натуральная и экокожа, рогожка, нубук, микровельвет, шенил. Каркас изготавливается из массива дерева.
Как сделать заказа в онлайн-магазине бренда Exiv
В каталоге вы сможете подобрать готовые изделия и заказать изготовление мебели нужной вам конфигурации по личным размерам. При всем этом у вас будет возможность помимо этого выбрать цвет материала отделки.
Окончательная стоимость выбранной вами мебели, изготовленной на заказ, будет зависеть от материала и размеров. Для того чтобы узнать цену, позвоните менеджеру по телефонам, обозначенным на веб-сайте. По заказу мебель изготавливается в среднем в течение 2-3 недель. Также можно забронировать на 5 дней понравившиеся предметы, которые будут отложены специально для вас до оплаты.
Заказать товары в фирмы «Эксив» вы можете с доставкой по Москве, Подмосковью и отправкой транспортными компаниями во все регионы Рф. Цена доставки по Москве - 1000 р. Для того чтобы узнать стоимость доставки в другие города, позвоните консультанту либо задайте вопрос в форме обратной связи.
Оплата возможна курьеру при получении заказа наличными или банковской картой. Также можно оплатить товар на сайте либо по безналичному расчету. Если заказ отправляется в регионы, нужно полная предоплата.
заработок в интернете ютьюб гуд гейб рулетка кс го заработки в интернете пермь читы для кс го фаст каэс го открытие кейсов скачать elitecase net бесплатный кейс кейсы кс го бесплатно windrop игра в бильярд на реальные деньги отзывы о заработке в интернете олега ефремова онлайн игры андроид мод много денег программы для закидывания денег в игры казино бонус на час игры игра на деньги на телефоне заработок в интернете угадай деньги с кейсами

амулет триады http://www.sanclick.com/member.php?292097-ysylovoro дракенсанг бонус коды http://forum.intercolor.ru/?PAGE_NAME=profile_view&UID=64273 стоимость для регистрации ип http://linuxmagazin.3x.ro/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=emukoka игры бесплатно онлайн гонки грузовики http://blood-arena.ru/index.php?name=account&op=info&uname=otovu хостинг для сайта рейтинг отзывы http://klotzlube.ru/forum/user/236970/

скачать игру dead target zombie на андроид мод много денег скачать скрипты для онлайн игр с выводом денег игра текила зомби 2 с читами на деньги бомжацкая рулетка кс го скачать игры на андроид carx drift racing мод много денег сайт читов для игр в вк на деньги где можно найти бонус коды на wot сайт о животных игровой радио варгейминг бонус коды деньги в игре корсары каждому свое

новости заработок интернете основные характеристики некоммерческих организаций таблица http://64.64.30.24/blogs/ozaqunana/2021/08/27/drovyanoi-kotel-dlya-otopleniya-chastnogo-doma ставки на рулетку онлайн на деньги http://www.adultvenom.com/index.php?showtopic=86708 бонус код для wot 2015 на февраль http://mmfaces.mcgi.me/index.php?a=profile&u=eqohef как заработать в интернете на биржевой торговле http://www.biz-plan.ru/forum/view_profile.php?UID=169748

игра русское лото на деньги дома открытие кейсов в кс го браво покерстарс код бонуса 2016 что такое джекпот в томе рулетки кс го с бесплатными кейсами скачать игру на телефон мой том на андроид с бесконечными деньгами не могу пройти регистрацию в мтс бонус игра springfield как получить деньги игра для андроид кс го кейсы сайт по открытию кейсов в cs go игры связаны с деньгами заработки в интернете в пмр игры в доту за деньги можно ли в стиме вернуть деньги за игру которую подарил открытие кейсов ножей на easydrop

террария амулет лавы как найти http://www.alchk.com/home.php?mod=space&uid=18443 заработок в интернете легко http://jlove.pw/member.php?action=profile&uid=1023 компенсация морального вреда за смерть военнослужащего http://steklo.by/index.php?subaction=userinfo&user=inagak гонки на кабриолетах онлайн http://birduma.ru/club/user/1787/ как ускорить загрузку сервера на хостинг http://shichaoliuluntan.com/home.php?mod=space&uid=177474

слоты с бонусами играть бесплатно без регистрации в каких играх можно зарабатывать деньги на телефон простые экономические игры кс го как правильно открывать кейсы проект по быстрому заработку в интернет рулетки кс го халява cs go рабочая система заработка в интернете сайт открывать кейсы за деньги джекпот как выиграть в казино игры для заработки настоящих денег

тотализатор с джекпотом http://ukrpart.org/index.php?subaction=userinfo&user=esoji раздел имущества при разводе взятое в кредит спорт прогноз бесплатный на завтра https://ahealthtutor.com/?comment=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fxn--999-5cdet0cirx.xn--p1ai%2Findex.php%3Fsubaction%3Duserinfo%26user%3Dasuzim%22%3E%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%3C%2Fa%3E&email=asdvwevwvvbb%40mailtopi.com&author=oxiki&url=http%3A%2F%2Fxn--999-5cdet0cirx.xn--p1ai%2Findex.php%3Fsubaction%3Duserinfo%26user%3Dasuzim&submit=Post+Comment сайты чтобы заработать деньги на играх http://holodonline.com/forum/messages/forum4/topic18520/message75150/?result=new#message75150 бесплатные спортивные прогнозы на футб http://rewdesign.co.uk/index.php/component/k2/item/14333

бонус код в ворлд оф танк на май заработок 5000 рублей в интернете это может быть лучше денег игра 94 процента ответы скачать игру zombie tsunami много денег и кристаллов в go открытие кейсов cs go настройка аватария как выиграть джекпот бесплатно игры мечи и сандали 4 с читами на деньги и на уровень 2000000 играть только рулетка кс го киви способы заработка без больших вложений сайт на открытие кейсов игра profit кликер денег игры с реальным выводом денег без вложения farmup игра с выводом денег бонус код world of tanks при регистрации скачать игру anger of stick 3 с бесконечными деньгами

где находятся предохранители чери амулет http://orekh.su/communication/forum/messages/forum3/message96715/79562-_-_?result=new#message96715 заработать деньги в игре русская рыбалка на озере http://www.askaluminium.com/User-avukewub ликвидация ооо возврат вклада учредителю онлайн игра гонка на машине без регистрации http://travel.bizph.com/viewtopic.php?f=191&t=674220&sid=b7bedaf5c6abdc9ae78270daa92b5942 бесплатный хостинг игровой самп http://www.hklps.com/home.php?mod=space&uid=60639

заработок в интернете от 300 рублей в день без вложений крупный заработок в интернет коды для денег на игру sims программы автоматического заработка в интернете отзывы как создать самому онлайн игру с выводом денег сайты где можно заработать деньги и перевести в игру положительные отзывы об интернет заработке игра на реальные деньги покер старс на реальные деньги способы заработка в интернете от николы сутенер игры с выводом денег

ставки на матчи кс го http://addvalis.com/index.php?option=com_kunena&view=user&userid=138672 юридические консультации по дтп пермь http://i-rybak.ru/forums/user/asuqoku/ расчет пени по ставке рефинансирования калькулятор 2014 онлайн куплю бонус код в мире танков http://nzren.com/home.php?mod=space&uid=27283 прогнозы на спорт популярные сайты http://hz.hzjl2018.com/home.php?mod=space&uid=463307

Главной особенностью высококачественных комплектующих является прочность и надёжность, ведь именно от этого зависит безопасность эксплуатации сооружения. Поэтому около выборе следует поворачивать внимание на такие комплектующие для лестниц, такса которых не будет чрезмерно маленькой, так как низкая стоимость чаще только говорит о невысоком качестве изделий.
Всё большей популярностью для [url=https://td-ekolestnica.promportal.su/groups/305826/mezhkomnatnie-dveri]межкомнатные двери москва[/url] отечественном строительном рынке пользуются комплектующие ради лестниц из дерева, беспричинно наподобие деревянные конструкции не всего украсят собой любое бассейн, однако и оздоровят обстановку ступени в доме. В настоящее пора лестничные сооружения возводят из самых разных пород древесины, в специализированных магазинах можно встречать комплектующие для лестниц из сосны, лиственницы, дуба, ясеня и беспричинно далее.
Элемент, без которого не обходится ни одна лестница — это ступени, которые могут составлять самой разнообразной формы. Беспричинно, например, комплектующие для винтовых лестниц нередко бывают трапециевидными, но самыми распространёнными остаются обычные прямоугольные ступени. Элементы лестничных конструкций этого вида также производятся из самых различных материалов, в числе которых металл, пластик, дерево, камешек, стекло. Комплектующие для лестниц из дерева крайне популярны — деревянные ступени придают всей лестнице частный шарм.
Говоря о ступенях, запрещено не вспомнить о подступенниках, которые тоже играют очень важную роль — придают конструкции дополнительную жёсткость. Подступенники закрывают промежуток между ступеней, выполняя также защитную функцию, а также играют роль декоративного элемента. В некоторых случаях подступенники не применяются, например, часто через них отказываются если возводится винтовая структура либо степень для больцах. Комплектующие этого вида зачастую изготавливаются из древесины, отличающейся высокими эстетическими свойствами.
Элемент, от которого напрямую зависит безопасность эксплуатации лестницы — поручень(внешняя ссылка). Редко в который конструкции не применяются эти комплектующие ради ограждения лестниц. Ширина поручня зависит через ширины балясины, над которой он находится. Достоинство этих лестничных элементов зависит от материала, из которого они изготовлены и от типа лестницы, так как тип конструкции влияет для форму и сумма изготовления поручня. Предположим, если вы собираетесь купить комплектующие ради винтовых лестниц, будьте готовы к тому, который поручни придётся изготавливать на поручение и обходиться они будут существенно дороже, чем аналогичные элементы для обычной одномаршевой лестницы.
Описывая комплектующие чтобы ограждения лестниц, стоит вспомнить и такой немаловажный элемент будто опорный веха, какой является главным элементом ограждения и вместе с поручнем принимает на себя практически всю нагрузку, которая приходится для ограждение. Следовательно опорный веха повинен изготавливаться из прочных материалов и надёжно удерживаться к основанию.
Ради того дабы изготовить комплектующие для чердачных лестниц, поворотных и винтовых конструкций, декоративные элементы, мы тщательно подбираем сырьё, делая достоинство высококачественной древесине. Специалисты компании осуществляют заботливый контроль качества для всех этапах производственного процесса. Комплектующие чтобы деревянных лестниц, точно и вся наша продукция, после изготовления хранятся для специальных складских помещениях, где создаются весь условия для содержания древесины.
У нас вы можете приобрести комплектующие для деревянных лестниц, тариф которых совершенно демократична. Быть этом качества нашей продукции находится для международном уровне. Добиться идеально соотношения цены и качества мы смогли, организовав собственное производство изделий из древесины. Покупать комплектующие для лестницы у нас может позволить себе любой, присутствие этом вы можете составлять весь уверены в качестве нашей продукции.
скачать игры boss 2 с бесконечными деньгами рулетки кс го без депозита с магазином как находить деньги в игре мой том взлом денег в обычных игр реал кейсы кс го открытие кейсов на сайте csgo happy бонус при регистрации у букмекеров хороший заработок в интернете без вложений с выводом сервер кс го для фарма кейсов наследие раздора код бонуса бонус код на армата world of tanks бонусы коды ноябрь купить бонус код мир танков бонус коды для war thunder бесплатно бонус коды на armored warfare купить

сигнализации для чери амулет http://www.hcceskalipa.cz/bazarek/rotativki бонус код на 8 марта в wot http://chgard41.tgl.net.ru/forum/user/4504-iwiheqez скачать образец выписки егрип http://mao.org.cn/home.php?mod=space&uid=3696589 машинные гонки онлайн http://igroblog.j905063b.bget.ru/index.php?subaction=userinfo&user=isikyvo украинский хостинг обзор http://zs2020.com/home.php?mod=space&uid=82238

игры онлайн на деньги с выводом денег на карту сбербанка читерская игра много денег новогодний бонус код в wot 2016 заработок без вложений вывод на яндекс кошелек фильм где за игру платят деньги игры с моментальным выводом заработок в интернете размещение объявлений скачать игры экономическая стратегия для пк игра ни деньги казино скачать игру swamp attack с бесконечными деньгами на компьютер

скачать игры драки много денег http://xn----7sbbbcjn2aoifygbe1ar2h5e8b.xn--p1ai/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=14088 исковое заявление взыскание долга и неустойки http://oldstylecar.pl/profile.php?lookup=10934 ставки транспортного налога по чувашии http://xn-----6kcwbqeldsdd4a9ag6b6f6b.xn--p1ai/profile.php?uid=91343 онлайн игра где можно заработать денег http://vbr.org.ua/index.php?subaction=userinfo&user=ilyfud прогноз спорт хоккей http://karabash.chelbusiness.ru/index.php?name=account&op=info&uname=ocycegax

Главной особенностью высококачественных комплектующих является прочность и надёжность, ведь именно через этого зависит безопасность эксплуатации сооружения. Поэтому присутствие выборе следует устремлять внимание для такие комплектующие чтобы лестниц, тариф которых не будет чересчур маленькой, беспричинно как низкая достоинство чаще всего говорит о невысоком качестве изделий.
Всё большей популярностью на [url=https://td-ekolestnica.promportal.su/groups/534963/pogonazhnie-izdeliya]погонажные изделия в москве[/url] отечественном строительном рынке пользуются комплектующие ради лестниц из дерева, так как деревянные конструкции не лишь украсят собой любое отделение, но и оздоровят обстановку ступени в доме. В настоящее сезон лестничные сооружения возводят из самых разных пород древесины, в специализированных магазинах дозволено встречать комплектующие чтобы лестниц из сосны, лиственницы, дуба, ясеня и беспричинно далее.
Элемент, без которого не обходится ни одна степень — это ступени, которые могут быть самой разнообразной формы. Беспричинно, примем, комплектующие ради винтовых лестниц часто бывают трапециевидными, только самыми распространёнными остаются обычные прямоугольные ступени. Элементы лестничных конструкций этого вида также производятся из самых различных материалов, в числе которых металл, пластик, дерево, кремень, стекло. Комплектующие ради лестниц из дерева очень популярны — деревянные ступени придают всей лестнице особенный шарм.
Говоря о ступенях, невозможно не вспомнить о подступенниках, которые тоже играют очень важную роль — придают конструкции дополнительную жёсткость. Подступенники закрывают место среди ступеней, выполняя также защитную функцию, а также играют роль декоративного элемента. В некоторых случаях подступенники не применяются, положим, многократно от них отказываются если возводится винтовая механизм или степень на больцах. Комплектующие этого вида часто изготавливаются из древесины, отличающейся высокими эстетическими свойствами.
Элемент, от которого напрямую зависит безопасность эксплуатации лестницы — поручень(внешняя доказательство). Редко в какой конструкции не применяются эти комплектующие чтобы ограждения лестниц. Ширина поручня зависит от ширины балясины, над которой он находится. Цена этих лестничных элементов зависит от материала, из которого они изготовлены и через типа лестницы, беспричинно якобы характер конструкции влияет для форму и сумма изготовления поручня. Примерно, коль вы собираетесь купить комплектующие для винтовых лестниц, будьте готовы к тому, что поручни придётся изготавливать для заказ и цениться они будут существенно дороже, чем аналогичные элементы чтобы обычной одномаршевой лестницы.
Описывая комплектующие чтобы ограждения лестниц, стоит вспомнить и такой немаловажный элемент только опорный дерево, какой является главным элементом ограждения и совместно с поручнем принимает на себя практически всю нагрузку, которая приходится на ограждение. Следовательно опорный дерево должен изготавливаться из прочных материалов и надёжно упрямиться к основанию.
Чтобы того для изготовить комплектующие для чердачных лестниц, поворотных и винтовых конструкций, декоративные элементы, мы тщательно подбираем сырьё, делая отличие высококачественной древесине. Специалисты компании осуществляют аккуратный контроль качества для всех этапах производственного процесса. Комплектующие для деревянных лестниц, точно и вся наша продукция, затем изготовления хранятся на специальных складских помещениях, где создаются совершенно условия ради содержания древесины.
У нас вы можете приобрести комплектующие для деревянных лестниц, цена которых весь демократична. Около этом качества нашей продукции находится для международном уровне. Добиться идеально соотношения цены и качества мы смогли, организовав собственное действие изделий из древесины. Подкупать комплектующие чтобы лестницы у нас может позволить себе любой, быть этом вы можете составлять весь уверены в качестве нашей продукции.
фортуна игры на деньги мир танков бонус код ввести игра с выводом денег динозавры вход кс го сайт со ставками ставки скины на кс го скачать игру anger of stick 5 на андроид много денег где заработать денег для игр типы экономических систем урок игра играть в симулятор кс го кейсы с инвентарем бесплатные игры онлайн с телефона на деньги бездепозитный бонус покердом за регистрацию игра сапер на деньги на игруне форекс без вложений с выводом прибыли без пополнения бинбанк вклады на 2017 год сайт процентные ставки скачать игру my talking tom мод на деньги на андроид

какой амулет у дина винчестера http://svetmoll.ru/forum/user/75614/ мбт 70 бонус код http://rep.by/blogs/ygalafer/palms-bet-nachalen-bonus.php удо на возврат водительского удостоверения https://citrus-mix.ru/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1620 эпичные стрелялки онлайн http://nightmarelands.z96218sd.bget.ru/index.php?subaction=userinfo&user=arojubeg установка modx revolution на хостинг http://paulikipedia.ru/index.php?title=Pinnacle букмейкърът в България

скачать игру бесплатно hitman кровавые деньги вложить деньги в разработку игр лучший сайт с рулетками кс го сайт в сбербанке условия в 2017 году процентная ставка колесо удачи аватария как выиграть джекпот в столото тиражи с джекпотом в злом джекпота 888 код бонус бонус коды в роял квест скачать игру зоо крафт много денег

регистрация с бонусом в бк http://l95392cd.bget.ru/index.php?subaction=userinfo&user=uvaden как распределяется уставной капитал при ликвидации ооо http://www.yfdzw.net/home.php?mod=space&uid=842728 как заработать на ставках лив https://econvenabil.wordpress.com/?contact-form-id=5&contact-form-sent=83616&contact-form-hash=938a4a91ae819ab06d42b80d57d6a6a8e670beeb&_wpnonce=bdc6179619#contact-form-5 сайт игры гномы на деньги http://bbs.zhizhuyx.com/home.php?mod=space&uid=4184302 прогнозы на спорт ставки по системе http://awaker.info/home.php?mod=space&uid=4354859

купить сайт с доходом игровые кейсы картинки кс го идеи заработка на дому в интернете как найти реальный заработок в интернете отзывы t играя в игры зарабатывать деньги бонус код на ворлд оф танк деньги в стим играя в игры скачать игру little commander 2 много денег как в территории фермеров выиграть джекпот регистрация варфейс с бонусом скачать игру зомби в тумане на андроид с бесконечными деньгами сервера майнкрафт с бесплатными донат кейсами как зарабатывать деньги в игре симс 4 скачать игру пиксель ган 3д мод много денег и алмазов на андроид кенгуру джекпот смотреть хорошем качестве

чери амулет шрус количество зубьев http://ssuz.talentedme.ru/communication/forum/user/216588/ купить сайт игровой валюты http://www.ristrutturazioni-smart.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1328903 копия свидетельства о гос регистрации ип http://magicflames.de/index.php?option=com_easybookreloaded онлайн игры рпг через браузер http://nexus.cn.ua/index.php?option=com_akobook сервера кс 1 6 хостинг http://invest-monitor.com/index.php?subaction=userinfo&user=upogiq

экономические настольные игры картинки авторитетные игровые сайты настольная игра с деньгами для детей курс обучения заработок в интернете игры меч в душу много денег кс го ставки от 10р скачать игру пой с деньгами джекпот дорама русская озвучка смотреть онлайн бесплатно все серии заработок без вложений и без активации программа изменения денег в играх

казино которые дают бонусы без депозита http://www.autogm.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1492753 некоммерческие организации это и их формы http://kppig-sar.ru/forum/user/72657/ ставки в ярославле на спорт http://cubasetutorials.net/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=617001 сайт где зарабатывают на ставках http://forum.meogames.com/home.php?mod=space&uid=3800875 ставки на спорт это жизнь http://yqsh.vip/home.php?mod=space&uid=112498

купить золотую подвеску http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=49&PubID=46004
Write a review