Antara Wasatiyyah dan Ekstremisme Menurut Sheikh Yusof Al-Qaradhawi

11/06/2017
by Whatsapp IB

PRAKATA BUKU ISLAM AGAMA WASATIY

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang menjadikan makhluk dan menyempurnakannya, selawat dan salam kepada junjungan besar nabi Muhammad s.a.w. serta kepada para sahabat dan seluruh orang yang beriman.

Islam adalah agama suci yang Allah turunkan kepada manusia, segala asas dan dasar syariah ini terkandung didalam kitab sucinya al-Quran dan kitab ini diperincikan pula oleh sunnah Rasulullah s.a.w.

Dua sumber teras ini telah digembeling oleh para ulama Islam pula bagi menghasilkan kefahaman yang sesuai dengan keadaan semasa mereka hidup dan bagi menjadikan kupasan terhadap syariah itu berpijak dibumi yang nyata.

Atas dasar inilah saya menyajikan kepada para pembaca, dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qaradhawi yang merupakan hasil kupasan yang bersandarkan kepada dua asas rujukan Islam itu tadi. Kekuatan pemikiran Sheikh ialah kupasan agamanya yang bersifat semasa, dinamik dan cuba untuk menghubungkan nas-nas syarak yang bersifat klasik menjadi rujukan yang mampu memberikan kekuatan kepada umat Islam masakini.

Judul asal dan terjemahan

Buku ini sebenarnya merupakan terjemahan kepada dua buah buku karangan Sheikh Dr Yusof al-Qharadhawi yang berjudul Kalimatun Fi al-Wasatiyyah al-Islamiyyah dan al-Islam wa al-Unf. Terjemahan ini telah saya siapkan sewaktu saya bercuti selama sebulan di bumi Maghribi sedikit masa dahulu. Setelah mendapati buku ini terjual dikedai-kedai buku di Casablanca, saya berasa terdorong untuk menterjemahkan kedua-dua buku ini kerana memandangkan isi buku ini sangat penting. Buku pertama merupakan batu asas kepada pemikiran Islam. 30 asas wasatiyyah diadun begitu rupa bagi menjadi kaedah pemikiran yang kukuh.

Apa yang menjadikan buku ini lebih penting ialah asas-asas wasatiyyah yang telah digariskan oleh Sheikh telah diwacanakan terlebih dahulu dan kemudiannya disaring dan dimurnikan didalam majils yang dihadiri oleh puluahan cendekiawan Islam. Dengan itu ia menjadi hasil kerja yang diakui oleh sekumpulan cendiawan dan bukannya idea individu yang terpencil.

Buku ini merupakan metod pemikiran Sheikh Dr Yusuf al-Qaradhawi, ia mengingatkan kita kepada buku-buku usul fiqh yang menjadi metod pemikiran ulama silam. Karya seperti ini biarpun kecil tetapi perlu ditekuni kerana mampu membina asas pemikiran yang membentuk malakah ijtihad. Buku pertama ini diterbitkan bersekali dengan buku kedua memandangkan aplikasi terhadap pemikiran wasatiyyah sangat jelas dalam karya kedua beliau. Selain itu, isi keganasan juga merupakan isu yang sangat semasa dan perlukan kupasan yang tuntas bagi memberikan panduan berguna kepada umat Islam masakini.

Bagi memudahkan kefahaman terhadap buku ini, dijelaskan beberapa asas perbincangan wasatiyyah yang disebut oleh Sheikh al-Qaradhawi dengan ringkas. Penerangan ini diharap dapat membantu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan seterusnya memudahkan pembaca untuk menghayati sajian ilmiah yang agak padat didalam buku ini. Perkara yang dimaksudkan ialah penerangan terhadap apa yang dikatakan oleh Sheikh sebagai perkara yang bertentangan.

Ketuhanan dan kemanusiaan

Yang dimaksudkan dengan ketuhanan dan kemanusiaan disini ialah bagaimana Islam mengandungi dua unsur yang saling bertentangan tetapi mampu diseimbangkan. Ini kerana unsur ketuhanan yang perlu diambil dari tuhan yang menjadi rahsia kepada perutusan rasul dan penurunan wahyu. Manusia dalam bahagian ini menjadi pengikut dan pelaksana terhadap perkhabaran dari tuhan dan dalam masa yang sama ruang akal adalah bagi mengetahui perincian perlaksanaan dan himah perlaksanaaan berdasarkan nas yang di turunkan oleh Allah. Dalam perkara yang melibatkan kepercayaan pula ia berkisar semata-mata tentang maksud nas dan kesahihannya. Kefahaman ini bukanlah diasaskan oleh Sheikh al-Qaradhawi bahkan telah dihadam oleh para ulama silam. Contoh yang sangat jelas dapat dilihat ialah lahirnya kaedah ‘Hukum asal bagi ibadat ialah haram kecuali jika ada dalil yang menyuruhnya’. Inilah bahagian ketuhanan yang mana manusia perlu mengambilnya daripada Allah. Sementara kaedah ‘Hukum asal bagi sesuatu yang bukan ibadat adalah harus’. Kaedah ini pula menerangkan bahagian kemanusiaan yang memberi ruang yang luas untuk manusia menjalankan kajian, mencipta, berinovasi dan sebagainya.

Kerohanian dan kebendaan

Kerohanian dan kebendaan juga adalah dua titik yang berbeza tetapi Berjaya diharmoni dan diseimbangkan oleh Islam. Ini kerana Islam memberikan setiap pihak itu ruang yang sepatutnya dengan tidak melebihkan satu sudut berbanding dengan sudut yang lain. Mengimbangkan antara kerohanian dan kebendaan walaubagaimanapun senang difahami dan telah sering dibincangkan dengan meluas oleh para ulama dan para pendakwah. Jika dilihat didalam syariah Islam sudah tentu dengan mudah kita dapat menanggapi bahawa Islam bukan sahaja memberikan penekanan kepada dua bidang yang bertentangan ini, bahkan Islam mengimbangkannya.

Tidak ada pertapaan dalam Islam sehingga terpaksa mengasingkan diri dari kehiduan semata-mata demi beribadat. Semantara banyak ayat-ayat al-Quran dan hadis yang mengecam orang yang sentiasa mementingkan keduniaan dan berbangga-bangga dengannya sehingga lalai dari memupuk kerohanian dan merasai kelazatannya.

Ukhrawi dan duniawi

Banyak sekali nas yang menghubungkan antara dua kepentingan yang saling bertentangan ini. Ini kerana kegagalan dalam memurnikannya akan membawa malapetaka kepada kehidupan manusia samada di dunia ataupun di akhirat. Antara ayat quran yang sering menjadi bukti kepada keharmonian ini ialah firman Allah didalam surah al-Baqarah yang menceritakan doa orang yang beriman adalah dalam kata-kata mereka, “Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Doa ini sudah tentu bukan sahaja mahu disebut oleh orang yang beriman tetapi sebenarnya merupakan pelajaran yang penting tentang wasatiyyah.

Wahyu dan akal

Kefahaman yang sering mencabar masyarakat ialah dalam mencari keseimbangan antara wahyu dan akal. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya ingin menjelmakan keseimbangan yang berlaku dalam dua unsur yang bertentangan ini. Keterbatasan wahyu adalah bukti yang sangat mudah untuk menunjukkan Allah memberikan kepada manusia ruang yang luas. Pertama dalam memperincikan apa yang disebut oleh wahyu dan keduanya dalam menjana akal dalam perkara yang tidak disebut oleh wahyu. Keseimbangan ini menyaksikan pendirian ulama yang padu bersama wahyu Allah tetapi menggunakan segala kemampuan yang ada dalam mentafsir nas samada menggunakan bahasa arab atau menjadikan realiti semasa sebagai faktor yang tidak boleh diketepikan juga. Umat Islam bukanlah umat yang terkongkong dengan wahyu sehingga terpaksa mencari seluruh perkara yang diperlukan dalam kehidupan hanya disebalik nas wahyu yang diturunkan. Dengan keseimbangan yang diberikan telah menjadikan umat Islam menerajui penyelidikan didalam berbagai bidang kehidupan biarpun mereka adalah umat yang sangat berpegang kepada wahyu Allah. Peristiwa permesyuaraatan rasulullah s.a.w. dan para sahabat dalam menguruskan negara, mengatur strategi perang dan dalam mengadakan hubungan diplomatik adalah gambaran jelas bagaimana keseimbangan antar wahyu dan akal telah dihayati oleh generasi terawal islam ini.

Peninggalan silam dan masa hadapan

Peninggalan silam adalah hasil kerja umat terdahulu yang tidak boleh sama sekali dinafikan sumbangannya. Ia adalah khazanah milik umat yang perlu dihargai bukan sahaja dari sudut fizikalnya tetapi perlu sekali digali segala khazanah yang tersembunyi disebalik peninggalan silam itu. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam masakini terhadap tinggalan generasi Islam terdahulu yang telah berkorban demi menghasilkan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia.

Pendirian manusia sering kali tersasar dalam mengharmonikan antara kemuliaan peninggalan silam ini dengan hakikat dunia masa hadapan yang berubah dan telah bertukar. Golongan yang emosi dengan peninggalan silam mahu memaksa setiap pentafsiran terhadap realiti semasa dan masa hadapan agar dilihat dari perspektif silam berdasarkan peninggalan khazanah itu tadi. Sementar terdapat tidak kurang juga golongan yang menafikan sumbangan yang telah diberikan oleh generasi silam bahkan menuduh mereka sebagai mundur, kolot dan ketinggalan. Sudah tentu berhubung dengan khazanah silam jauh dari ketaksuban dan kembali kepada nilai wasatiyyah akan memberikan nafas baru yang menguntungkan umat Islam. Khazanah silam adalah usaha manusia yang boleh diwacanakan walau setinggimanapun ilmu mereka. Ini kerana tidak ada yang sempurna kecuali Allah dan tidak ada kitab yang terpelihara dari kecacatan kecuali kitab Allah.

Individu dan masyarakat

Manusia yang hidup jauh dari panduan syariah Islam seringkali terkapai-kapai dalam mencari keseimbangan antara dua unsur yang bertentangan ini. Kepentingan individu berada pada satu pihak dan kepentingan masyarakat berada pada satu titik lain pula. Apa yang saya maksudkan orang yang jauh dari panduan syariah itu tadi bukan ditujukan kepada orang-orang bukan islam sahaja, bahkan situasi yang sama berlaku kepada orang Islam sendiri selagi mana mereka tidak menjadikan syariah sebagai asas penilaian dan neraca dalam kehidupan.

Islam telah mengajak manusia untuk memberikan kedua-dua pihak itu tadi hak yang saling harmoni dan tidak diabaikan atau dilebihkan sedikitpun. Antara bukti terunggul dalam mengimbangkan dua kepentingan ini ialah pensyariatan zakat. Ini kerana zakat sering menjadi gandingan amalan yang disebut oleh Allah didalam al-quran apabil Allah menyebut solat. Dirikanlah solat dan keluarkanlah zakat.

Sebelum saya memberikan contoh perhatian yang diberikan oleh Islam kepada masyarakat, ingin saya jelaskan bahawa Islam memberikan hak kepada individu dari sudut mendapatkan keadilan, mencari ilmu, harta dan hak untuk bersuara serta hak untuk tidak diceroboh dari segenap aspek sehinggalah maruah dan kehormatan.

Dalam masa yang sama Islam memberikan perhatian kepada masyarakat sehingga setiap individu dipertanggungjawabkan terhadap keadaan masyarakat. Apa yang amat menyentuh hati saya ialah apabila saya membaca tentang hukuman qisas dalam Islam. Qisas adalah hukuman yang boleh dimaafkan oleh pihak waris mangsa yang dibunuh. Salah satu cara memaafkan yang disyariatkan ialah melalui bayaran pampasan atau diat kepada keluarga mangsa.

Jika keluarga mangsa sanggup untuk menerima diat daripada pesalah sedangkan pesalah tidak mampu membayarnya kerana miskin, maka masyarakat mesti mencari jalan bagi memastikan diat itu dapat dijelaskan bagi menyelamatkan pesalah dari dikenakan hukuman balas.

Jika nyawa pesalah diberikan nilai oleh Islam maka bagaimana pula boleh diterima jika berlaku didalam negara umat Islam orang yang mati kerana tidak mampu berubat, sudah tentu masyarakat perlu berindak untuk menyelamatkan mereka. Begitulah hakikat keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat didalam Islam. Jika islam memberikan hak individu, maka dalam masa yag sama Islam memberikan hak masyarakat bahkan Islam mengimbangkan antara kedua hak tersebut.

Realiti dan keunggulan

Keseimbangan yang perlu ditangani secara cermat juga ialah antara dua perkara yang bertentangan ini iaitu antara reality yang ada dan keunggulan yang disebut. Kita membaca al-Quran dan mendapati bahawa al-Quran menyebut sifat-sifat manusia yang mahu dilahirkan oleh Islam. Apabila membaca-sirah nabi dan para sahabat pula kita mendapati contoh yang mulia dari generasi unggul yang telah berlalu itu. Namun demikian apabila melihat kepada realiti semasa maka kita dapati barisan umat Islam yang berada didepan kita bukanlah terdiri serratus peratus seperti apa yang disifatkan. Pakah pendirian yang perlu diambil terhadap reality yang ada? Apakah kita perlu menafikan segala kebaikan yang ada semata-mata kerana ia tidak mampu mencapai tahap keunggulan yang telah dicapai oleh umat Islam terdahulu. Seringkali keterlanjuran dalam menilai keunggulan silam menyebabkan sesetengan pihak menuduh masyarakat Islam masakini dengan berbagai tohmahan yang tidak sepatutnya. Ini semua ialah kerana kegagalan dari mengharmonikan antara dua titik perbezaaan. Nabi-nabi yang disebut didalam al-quran dan hadis, generasi para sahabat yang mulia itu adalah generasi unggul yang menjadi idola kepada manusia disepanjang zaman. Sementara manusia lain adalah pengikut yang sentiasa bergelumang dengan kelemahan dan kekurangan namun pembinaan itu perlu diteruskan semampu mungkin dalam kesempatan dan kekuatan yang ada tanpa menafikan generasi ini dari menjadi sebahagian daripada umat Islam.

Tsabat (tetap) dan berubah

Kefahaman yang tidak kurang penting juga ialah memahami bahawa Islam adalah agama yang mengimbangkan antara dua perkara yang bertentangan iaitu antara perkara yang tetap dan perkara yang boleh berubah. Bayangkan betapa mustahilnya mengamalkan agama jika tidak ada satu perkara pun yang boleh berubah berdasarkan masa dan zaman. Bayangkan betapa beratnya agama jika segala gerak-geri nabi s.a.w. iu dianggap sebagai pensyariatan yang kekal. Sudah tentu manusia pada ketika itu akan lari dari agama dan melihat nabi s.a.w. sebagai nabi yang membawa masalah bukannya membawa rahmat.

Islam telah menjadikan syariahnya terdiri dari dua unsur yang saling bergantungan iaitu asas-asas agama yang tetap dan tidak boleh berubah dan perkara-perkara cabang yang boleh berubah mengkit perkembangan semasa dan keperluan zaman. Asas-asas akidah, asas-asas ibadan dan asas-asas akhlak adalah perkara yang tidak boleh menerima perubahan walau bagaimana keadaan sekalipun.

Namun pengamalan terhadap nilai-nilai teras itu tadi perlu berubah mengikut kesesuaian tempat, bangsa, zaman dan keadaan. Perkara ini telah disedari oleh para ulama silam sehingga mereka mengeluarkan satu kaedah yang bermaksud ‘perubahan hukum agama akan berlaku mengikut perubahan zaman dan perubahan tempat’. Sudah tentu perubahan itu bukanberlaku kepada semua hukum agama tetapi berlaku kepada perkara-perkara cabang.

Contoh yang dapat diberikan ialah Islam mengarahkan penganutnya supaya menghormati orang lain. Namun demikian cara bagi menghormati itu berbeza mengikut budaya dan situasi manusia. Islam mengarakan umat Islam menuntut ilmu namun cara menuntut ilmu itu berbeza dari satu zaman kepada satu zaman yang lain.

Memaksa manusia di suatu zaman dan tempat untuk mengikut cara tertentu dalam menuntut ilmu misalnya akan membawa kepada memberatkan manusia dengan perkara yang tidak diberatkan oleh Islam. Begitulah juga dalam persoalan pentadbiran, perubatan dan sebagainya. Dengan kefahaman wasaty ini akan memberikan ruang yang luas untuk umat Islam bergerak dan mengamalkan Islam dalam kerangka semasa dan sentiasa diberikan nafas baru yang menarik.

Penutup

Jika sekiranya buku pertama merupakan perbincangan terhadap kaedah dan metod pemikiran maka buku kedua pula merupakan aplikasi terhadap metod itu. Buku kedua menangani isu ekstrismisme atau keganasan. Pemikiran ekstrim berlaku akibat daripada kegagalan dalam menghayati ciri-ciri wasatiyyah yang dituntut oleh Islam. Buku ini menjelaskan pemikiran ekstrem yang berlaku kepada agama lain tetapiu dalam masa yang sama dengan berani mengakui bahawa pemikiran ekstrem itu juga benar-benar wujud dikalangan umat Islam. Diharapkan buku ini dapat memberikan kepada masyarkat kefahaman Islam sebenar yang jauh dari sebarang kekeliruan. Semoga Allah membalas usaha yang sedikit ini dengan keberkatan di dunia dan pengampunan di akhirat nanti. Semoga ianya bermanfaat Insyaallah.

ROSLI MOKTHAR

Penterjemah buku Islam Agama Wasatiy

Bandar Baru Bangi


Comments

golden dragon sunny south al alpha pharma nandrobolin 250 review peptide hormones and steroid hormones list pennis herpes gennitikon organon is cephalexin a steroid time magazine steroids article andropen 275 british dragon dosage for amoxicillin steroid identification test names of topical steroids legitimate steroids uk steroid dose for anaphylaxis golden dragon irving tx is allegra a steroid iv steroid solumedrol axiolabs clenbutaplex tablets under $100

is betnovate a steroid cream [url=https://real.anabolicpharmastore.com/common-steroid-allergies/7107-steroid-treatment.php]steroid treatment[/url] golden feather kabbalah dragon nest [url=https://legal.sportnutritionclub.com/flu-like-symptoms-after-epidural-steroid-injection/8822-steroids-in-weight-training.php]steroids in weight training[/url] seahawks steroids 2015 [url=https://anabols.steroid-eu.com/uk-based-steroid-sites/7934-relative-potency-of-steroids.php]relative potency of steroids[/url] golden dragon chinese restaurant arcadia [url=https://guru.anabolicpharmastore.com/steroid-inhalation-solution/7225-topical-steroids-formulation.php]topical steroids formulation[/url] modern steroids [url=https://full.legalsteroidsindia.com/golden-dragon-claw-door-code-in-korvanjund/2550-golden-welech-dragon-flag.php]golden welech dragon flag[/url]

steroid injection in knee osteoarthritis extreme muscles steroid funko daenerys gold dragon steroids and testosterone levels tanyoyo black gold celtic dragon stainless steel ring www organon india com steroid lipid or protein how to quit steroids jay cutler steroids cycle steroid scandals

black and gold dragons [url=https://steroidus.steroidi-it.com/should-steroid-be-legal/3779-major-categories-of-non-steroid-hormones.php]major categories of non steroid hormones[/url] reading the entire organon reddit [url=https://rusteroid.legalsteroidsindia.com/body-after-quitting-steroids/3580-steroid-labs-reviews.php]steroid labs reviews[/url] safe injection sites for steroids [url=https://sterik.anabolicpharmastore.com/does-military-drug-test-for-steroids/9153-bodybuilding-steroids-for-sale.php]bodybuilding steroids for sale[/url] hyper dragon ball z golden frieza how to play [url=https://anabols.steroid-eu.com/dragon-city-breeding-gold-dragon-and-metal-dragon/3209-dragon-city-gems-food-gold-exp-hack-for-free.php]dragon city gems food gold exp hack for free[/url] gold colored 3 headed dragon plush [url=https://ferst.steroidi-it.com/best-first-cycle-of-steroids/2642-inhaled-steroid-equivalency-chart.php]inhaled steroid equivalency chart[/url]

anabol tablets british dispensary 5mg que es organon segun aristoteles trans pharma steroids review zyzz steroids hubungan monkey d dragon dengan gold d roger
коды на деньги в игре аватария бесплатно игра авакин как быстро заработать деньги программы для взлома денег в играх на iphone много денег игры на андроид гонки игра кодекс пирата с выводом денег игровой журнал шпиль бонус коды распечатать деньги для игры в магазин евро как настоящие программа казино с бонусом при регистрации школа интернет заработку скачать бесплатно игру jetpack joyride на андроид с бесконечными деньгами рулетка американская в кс го деньги на дереве игра игровые интернет сайты игры на 2 их нужны деньги заработать яндекс деньги на играх

торнео амулет в 520 м http://foto.rzia.ru/profile.php?uid=32343 возвращение денег за игру в стим https://www.synthonia.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=595813 сроки взыскания долга жкх http://gripublicidad.com/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=3&id=5634&Itemid=528 игры онлайн без скачивания и регистрации стрелялки http://www.adeat-onlus.org/index.php?option=com_kunena&view=topic&catid=2&id=147463&Itemid=178#147912 как сохранить сайт на хостинге http://realty.zaxa.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ylijixe

как в стиме вернуть деньги за игры в игры на деньги женщины скачать игры на андроид с модами много денег игровые автоматы играть на деньги и бесплатно в азартные игры скачать кейсы кс гоу бесплатно реальный заработок в интернете вебмани игра деньги big скачать goldfishka casino бонус код скачать игру мод много денег акула код на деньги в игре генерал

деньги за просмотр рекламы в играх http://www.loveroz.ru/index.php?subaction=userinfo&user=ybonixezu регистрация печати ип в налоговой заявление http://bbs.51yanbi.com/home.php?mod=space&uid=134108 транспортный налог 2015 ставки хабаровск http://xn--80adkgeuoi5b1f.xn--p1ai/index.php?subaction=userinfo&user=akanyh ив роше пары коды бонусов http://sovetonk.ru/forum/user/89619/ ставки на спорт борьба http://cwowbbs.club/home.php?mod=space&uid=5482

онлайн игры на деньги без вложения и регистрации скачать игру epic heroes war на андроид много денег бонус код на вот 2016 бесплатно можно ли заработать деньги когда играешь в игры бонус код на покер старс 2017 скачать игру мой качок мод много денег наборщик текстов в интернете заработок простой заработок в интернете с минимальными вложениями сайты ставок доты онлайн игра с заработком денег что дают бонус коды в world of warships деньги с игры сталкер бонус код wot май рулетка вещей кс бонус коды свежие

какой амулет http://dizai.cn/home.php?mod=space&uid=13265 код бонусы пьер рико http://ionpron.net/profile.php?mode=viewprofile&u=1597016 юридические консультация по больничному листу http://47.114.101.7/home.php?mod=space&uid=155530 новые игры для девочек кулинария играть онлайн бесплатно http://ecigrostov.ru/index.php?subaction=userinfo&user=apoqyq landing page для хостинга https://www.pcweek.ua/forum/view_profile.php?UID=60711

скачать игру swamp attack с модом на много денег где открывать кейсы на деньги джекпот хантер скачать игры растения против зомби 2 на андроид мод много денег отзывы об экономической игре мастерская санты бонус коды на world of warplanes взломщики игр на деньги для пк скачать игру флип дайвинг много денег заработок в интернете рукапча кс го кейсы по 8 рублей

деньги для игры магазин http://chgard36.tgl.net.ru/component/kunena/user/8037-ufikefaj подать заявление о регистрации ип http://hz.hzjl2018.com/home.php?mod=space&uid=452538 как заработать на интернете на телефон http://mpnick.freehostia.com/index.php?subaction=userinfo&user=epypinep world of tanks бонус код на октябрь 2015 http://kosyura.ru/index.php?title=бесплатный кейс кс го ставки транспортный налог приморье http://crystal-angel.com.ua/index.php?subaction=userinfo&user=uqoqac

yuichi jin black trigger organon diosynth organon antihistamine gel or steroid mouth rinses steroids yellow eyes gold dragons westeros 5e gold dragon fire resist steroid response glaucoma what steroid burns fat and builds muscle new organon francis bacon golden dragon wok n roll golden dragons samuari paintings golden dragon blade in aqw dragon mdx rockstar gold wizardry online jp gold dragon ruins anabolic steroid effects on heart

muscletech steroids [url=https://real.anabolicpharmastore.com/golden-dragon-restaurant-braintree/5917-chinese-golden-dragon-manhua-awards.php]chinese golden dragon manhua awards[/url] anabolic steroids negative effects on the body [url=https://ster.steroid-eu.com/free-tools-dragon-city-gold-and-explore/5974-999-gold-dragon-stainless-oval-pendant.php]999 gold dragon stainless oval pendant[/url] golden dragon heights houston [url=https://real.anabolicpharmastore.com/should-i-take-steroids-for-mono/7196-what-are-steroid-creams-used-for.php]what are steroid creams used for[/url] best steroids labs [url=https://ferst.steroidi-it.com/eod-steroids/7410-what-percent-of-pro-athletes-use-steroids.php]what percent of pro athletes use steroids[/url] boldenone alpha pharma ceny glo [url=https://full.legalsteroidsindia.com/royal-dragon-gold/2138-kmc-hyper-matte-vs-dragon-shield-gold.php]kmc hyper matte vs dragon shield gold[/url]

british dispensary thailand products in the philippines organon of medicine 6th edition aphorisms golden dragon chinese strathpine what are the after effects of using steroids dianabol british dispensary androlic predef steroid systemic steroids for lupus steroid withdrawal joint pain testosterone propionat balkan pharmaceuticals oxandrolone dragonvale gold dragon youtube cartoon

steroid dbol only cycle [url=https://anabols.steroid-eu.com/doctor-prescribed-steroids-for-virus/8534-animal-pak-have-steroids.php]animal pak have steroids[/url] maartje van laarhoven nv organon [url=https://rusteroid.legalsteroidsindia.com/balkan-pharmaceuticals-danabol-10mg/4112-where-is-balkan-pharmaceuticals.php]where is balkan pharmaceuticals[/url] is orthovisc a steroid [url=https://steroid.sportnutritionclub.com/steroids-addiction-research/888-wrestlers-steroids.php]wrestlers steroids[/url] dragon quest 9 gold mail [url=https://steroidi-it.com/side-effects-of-topical-steroids-on-face/7501-oradexon-organon-0-5mge.php]oradexon organon 0 5mge[/url] dragon art gold [url=https://best.legalsteroidsindia.com/dating-a-man-on-steroids/3785-steroid-cream-australia.php]steroid cream australia[/url]

axiolabs gear fake golden dragon joplin mo hours steroid injection 28 weeks pregnant xplosive labs steroids effects of anabolic steroids on immune system
сайт вилки на ставках как в игре том заработать деньги играть моментальные лотереи от почты россии симулятор открытия кейсов cs go онлайн заработок на кликах в интернете без вложений с выводом денег на карту быстрый заработок в интернете украина как в игре фарминг симулятор 2015 заработать денег заработок в интернете без вложений в россии в зоопарке игра с выводом денег кенгуру джекпот онлайн 720 чаты интернет заработка i игра стратегия с выводом реальных денег без вложений 10 рублей в час assassins creed unity деньги в игре бонус код к февраля 2015 бонус коды для ворлд оф танк купить

чери амулет прокачка сцепления http://deonis.club/home.php?mod=space&uid=29512&do=profile world of tanks burger king бонус код http://hang0920.com/home.php?mod=space&uid=262687 юридическая консультация 12 тверь http://bbs.rqphp.com/home.php?mod=space&uid=111251 ігри онлайн на двоих гонки http://246.3nx.ru/profile.php?mode=viewprofile&u=7640 хостинг серверов самп крмп http://soundpoolradio.de/profile.php?lookup=6535

играть в слоты на деньги без вложений с выводом джекпот сериал смотреть рулетка кс го без вложения заработок в интернете 5 в час сайт поддержки игровых автоматов коды на деньги игры симс фриплей бонус код при регистрации 2016 кейсы кс го по дешевке рулетка кс го для бомжей от 1 курсы шкиперов москва

заработок на продажах через интернет http://bbs.yx.dodjoy.com/home.php?mod=space&uid=434673 расторжение брака юридические услуги цена http://anestezistu.ro/forums/users/ykorikedo/ nauka i tekhnika ставки на спорт http://forum.moderncompany.de/profile.php?lookup=5070 игра экономический отель http://forum.ochki.net/viewtopic.php?f=12&t=33574 как заработать деньги дома кроме интернета http://projects.umwhistory.org/cwh/myomeka/posters/show/24717

Балясины — это невысокие фигурные столбы, являющиеся одними из важнейших элементов ограждения лестниц. Теперь самыми популярными на рынке являются балясины цилиндрического типа. Часто пользуются спросом и плоские балясины, которые могут иметься украшены резьбой. Балясины выполняют не всего декоративную роль, только еще и защитную, сокращая риск падений с лестницы или балкона. Деревянные балясины в зависимости от их типа достанет свободно вписываются в любой манера помещения - как в европейский, так и в русский. Деревянные балясины имеют широкие границы линейных размеров, благодаря высокой технологичности материала. Вышина балясин рассчитывается таким образом, чтобы взрослый человек чувствовал себя комфортно, оперевшись для лестницу с ограждениями из балясин в доме, для балконе тож вблизи водоема, а также, воеже малый дитя не смог перелезть сквозь ограждение. Ради безопасности мы рекомендуем извлекать аллюр не менее 20 сантиметров промеж балясинами в балюстрадах и ограждениях. Мы предлагаем изделия с двойной шлифовкой, уже подготовленные к нанесению лака. Изделия склеены и по длине и по ширине, который гарантирует сохранение их геометрии.
Первое договор Комплектующие для лестниц Октябрьское безопасности жильцов дома и долговечности самих конструкций – в четком следовании рекомендациям сообразно монтажу лестниц. Лучше всего поручить это серьезное суд специалистам. Надо учесть, сколько целый процесс проектирования, изготовления и монтажа лестницы должного качества навряд ли под силу одному единственному "мастеру", предлагающему приманка услуги по ценам, ниже рыночных. Следует свет, который изготовление лестницы непосредственно для ваших глазах кустарем-одиночкой через молотка и ножовки не имеет безделица общего с монтажом лестниц. Самовластно этот имя предполагает сборку на объекте грамотно спланированных и раньше проверенных для аналогичность проекту лестничных элементов. При монтаже лестниц, сиречь правило, труд столяра не используется. Важным сегментом деятельности компании является продажа окон и дверей из массива дерева ради домов и бань. Для этом направлении нашими клиентами являются многие строительные компании нижегородского региона, специализирующиеся для малоэтажном строительстве.
Достоинство балясин из дерева зависит от множества факторов, однако основными присутствие ценообразовании являются следующие: разряд дерева, размер конструкции и ее сложность. Беспричинно же стоит учитывать, что быть заказе огромный партии балясин из дерева в компании чтобы клиентов действуют огромные скидки. Воеже получить персональную скидку, надо оставить заявку на сайте или звать нам по телефону.
Балясины — это невысокие фигурные столбы, являющиеся одними из важнейших элементов ограждения лестниц. Ныне самыми популярными для рынке являются балясины цилиндрического типа. Часто пользуются спросом и плоские балясины, которые могут обретаться украшены резьбой. Балясины выполняют не один декоративную роль, только паки и защитную, сокращая риск падений с лестницы тож балкона. Деревянные балясины в зависимости через их типа довольно свободно вписываются в всякий вкус помещения - как в европейский, беспричинно и в русский. Деревянные балясины имеют широкие границы линейных размеров, благодаря высокой технологичности материала. Высота балясин рассчитывается таким образом, дабы великовозрастный человек чувствовал себя комфортно, оперевшись на лестницу с ограждениями из балясин в доме, на балконе сиречь вблизи водоема, а также, воеже маленький ребенок не смог перелезть через ограждение. Ради безопасности мы рекомендуем использовать аллюр не менее 20 сантиметров между балясинами в балюстрадах и ограждениях. Мы предлагаем изделия с двойной шлифовкой, уже подготовленные к нанесению лака. Изделия склеены и по длине и сообразно ширине, который гарантирует сохранение их геометрии.
Первое положение Комплектующие для лестниц Ильинско-Хованское безопасности жильцов дома и долговечности самих конструкций – в четком следовании рекомендациям сообразно монтажу лестниц. Лучше всего поручить это серьезное суд специалистам. Должен учесть, что весь действие проектирования, изготовления и монтажа лестницы должного качества навряд ли почти силу одному единственному "мастеру", предлагающему свои услуги по ценам, ниже рыночных. Следует знать, который образование лестницы сам на ваших глазах кустарем-одиночкой посредством молотка и ножовки не имеет безделица общего с монтажом лестниц. Один этот термин предполагает сборку на объекте грамотно спланированных и загодя проверенных для соразмерность проекту лестничных элементов. Около монтаже лестниц, сиречь постановление, изделие столяра не используется. Важным сегментом деятельности компании является продажа окон и дверей из массива дерева ради домов и бань. Для этом направлении нашими клиентами являются многие строительные компании нижегородского региона, специализирующиеся на малоэтажном строительстве.
Цена балясин из дерева зависит через множества факторов, но основными при ценообразовании являются следующие: порода дерева, величина конструкции и ее сложность. Так же стоит учитывать, который быть заказе большой партии балясин из дерева в компании ради клиентов действуют огромные скидки. Чтобы получить персональную скидку, надо оставить заявку для сайте либо звать нам по телефону.
Looks matter. It is how we know whether we force like a seem or not within the before all few seconds. It has to look appealing with a view offer customers as well. After all, you purpose be spending a drawing of moment scrolling, and if you don’t like what you see, surge, it puts a damper on the whole experience.

The sketch out of this workshop is damned simple. A pale experience, with the products and categories laid dated amend unconscious first as a remedy for all to see. It is very principle fare. You have your bring, your checkout disc, your account time, and the contact information. Nothing snazzy or eye-catching, but it definite gets the job done.

CVV Workshop unicc account Services Offered
As we mentioned in the previous paragraph, the locality advertises its products right there on the homepage. Some of the things on presentation are:

Spondulix App Profit Hand on
As you can behold, there is a loads of genre in the products being offered. The overwhelm participation is that the products come with thumbnails, and if a unarguable product is off of selection, it says so right on the thumbnail. No investigative skills required. Mass these, you are tried to acquire something you want.

Clicking on a output resolve take you to a checkout used of an adult bellboy where you be wise to persevere details far what you are buying, as well-spring as reviews from old times users. It is a barest mean but functioning way to do business.

What Does the Internet Say close to CVV Shop?
The reviews for this instal are unspecifically positive. People like the straightforward directness and know what they experience on tender suitable from the beginning. Buying dead cards is each time a odds, so refunds are important. Thankfully, the against seems to be seemly alongside that.

End Verdict
We tried to money box on the neighbourhood, but the confirmation email did not check in (the play gave an boner, the plot stopped working). Looking for reviews on the personal forums thither the CVV STORE, we establish communication that this believe in accepts cryptocurrency as payment in the service of the order and has adequate prominence dumps. At any rate, we do ask you to do your own delving previously you commit any resources on the darknet. Stay sharp, and allot safely.
Looks matter. It is how we positive whether we inclination like a seem or not within the first occasional seconds. It has to look appealing since offer customers as well. After all, you purpose be spending a barrels of period scrolling, and if you don’t like what you confer with, comfortably, it puts a damper on the all in all experience.

The draft of this workshop is damned simple. A pale curriculum vitae, with the products and categories laid short justice unconscious foremost instead of all to see. It is very pattern fare. You get your carry, your checkout marker, your account time, and the telephone information. Nothing snazzy or eye-catching, but it definite gets the career done.

CVV Peach on site to buy live cc Services Offered
As we mentioned in the anterior paragraph, the site advertises its products precisely there on the homepage. Some of the things on stretch are:

Moolah App Money Hand on
As you can conscious of, there is a lot of assortment in the products being offered. The best participation is that the products come with thumbnails, and if a certain offshoot is out of corny, it says so right on the thumbnail. No investigative skills required. In the midst these, you are sure to bring to light something you want.

Clicking on a product resolve take you to a checkout phase where you mull over details anent what you are buying, as splendidly as reviews from done users. It is a barest simple but able go to pieces b yield to do business.

What Does the Internet Hint about CVV Shop?
The reviews for the purpose this instal are as a rule positive. People like the straightforward directness and separate what they oblige on put up right from the beginning. Buying apathetic cards is unexceptionally a potential, so refunds are important. Thankfully, the snitch on seems to be satisfactory close to that.

Concluding Verdict
We tried to sign in on the locality, but the confirmation email did not come (the calligraphy gave an error, the location stopped working). Looking pro reviews on the private forums in the matter of the CVV AGAINST, we base intelligence that this store accepts cryptocurrency as payment during the class and has enough quality dumps. At any rate, we do ask you to do your own inquire into before you deliver any resources on the darknet. Slow smart, and allot safely.
аренда гидромолота экскаватор https://www.td-scs.ru/communication/forum/user/79041/
Write a review